Uygulanan Test ve Ölçekler

Osmaniye Zeka Testi ve Test ve Ölçekler

Gelişim Testleri:
Merkezimizde uzman psikolog tarafından uygulanan testler aşağıda sıralanmıştır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri:
0-6 yaş aralığındaki çocukların zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduklarını tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden bir tanesidir. Toplam 154 maddeden ve 4 alt testten oluşur.
Dil Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor, Kaba Motor.
Çocuğun gelişimi hakkında doğru bilgilere ulaşmayı sağlayan kapsamlı bir testtir.

Gesell Gelişim Figürleri Testi: Görsel algı gelişimini ölçen performans testidir. 9 geometrik şekil bulunur. 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. Her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş): Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.
Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer.
Metropolitan okul olgunluğu testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir (Oktay 1983). Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993). Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.

Dikkat Algı Testleri
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutan bir testtir. (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Benton Görsel Bellek Testi:
Görsel–mekânsal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılan bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.
8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 5 dakikadır.

Porteus Labirentleri Testi:
5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

Frostig Görsel Algılama Testi:
Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.
Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.
Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.
Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.
Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.
Görsel Algılama Beş Alanda İncelenmiştir:
El-Göz Koordinasyonu
Şekil-Zemin Ayırımı
Algılama Sabitliği
Mekanla Konumun Algılanması
Mekan İlişkilerinin Algılanması

D2 Dikkat Testi: Seçici dikkati ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilen bir test olup, 9-60 yaş arası bireyler için kullanılabilen, bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

Burdon Dikkat Testi: 10-20 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilen, dikkat eksikliği problemi yaşayan öğrencilerin dikkat ve odaklanma düzeylerini belirleyebilmek amacıyla bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

Çocuk Klinik Testleri:
Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği: 8 yaş ve üzerindeki depresyonda olduğu düşünülen çocuklara uygulanan, depresyonda olup olmadıkları hakkında fikir veren bir ölçektir.

Bier Cümle Tamamlama Testi: Kişiyi tanıma testlerinden biridir. A ve B formu olmak üzere 2 bölüme ayrılır. (A) formu 8-16 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Çocuk (A) formunda verilen 67 eksik cümleyi tamamlayarak yaşadığı problemlerini, hayattan beklentilerini, ilgi alanlarını, kimseyle paylaşamadığı olumlu ve olumsuz olabilecek duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanabilen bir testtir.

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi: Projektif kişilik testidir. 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen bir testtir. Yarı yapılandırılmış, çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikâyeden oluşmaktadır. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve bilinçaltı işleyişi ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

Çocuk Zeka Testleri:
WISC-R Zeka Ölçeği: 6-16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç farklı zekâ(IQ) puanı elde edilmektedir. Bazı alt testleri de süreye dayalı olarak uygulanabilmektedir.

GoodEnough – Harris Bir İnsan Çiz Testi: Zekayı ölçen bir performans testidir. 7,8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanır.
Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır: Erkek-Kadın.
“Bu kağıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz.“ şeklindedir.

Porteus Labirentleri Testi: Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.
7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.
Kent EGY Testi: 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsını incelemeye yarar.